Rahman 298 Semi' 180 Hakk 108 Bâtın 62
Rahîm 258 Basîr 302 Vekîl 66 Vâli 47
Melik 90 Hakem 68 Kavîy 116 Müta'âlî 551
Kuddûs 170 Adl 104 Metin 500 Berr 202
Selâm **1 Latif 129 Veli 46 Tevvâb 409
Mu'min **7 Habîr 812 Hamîd 62 Muntakim 630
Muheymin 145 Halîm 88 Muhsî 148 Afuv 156
Aziz 94 Azîm 1020 Mubdî' 56 Ra'ûf 287
Cebbar 206 Gafûr 1286 Mu'îd 124 Maliku'l-Mülk 212
Mutekebbir 662 Şekûr 526 Muhyî 68 Zu'l-Celâli ve'l-İkram 1100
Hâlik 731 Aliy 110 Mumît 490 Muksit 209
Bâri' 214 Kebîr 232 Hayy 18 Câmi' 114
Musavvir 336 Hafîz 998 Kayyûm 156 Gani 1060
Gaffâr 1281 Mukît 550 Vâcid 14 Muğni 1100
Kahhâr 306 Hasîb 80 Mâcid 48 Mâni' 161
Vehhâb 14 Celîl 73 Vâhid 19 Dârr 1001
Rezzâk 308 Kerîm 270 Ahad ** Nâfi' 201
Fettâh 489 Rakîb 312 Samed **4 Nûr 256
Alîm 150 Mucîb 55 Kâdir 305 Hâdi 20
Kâbız 903 Vâsi' **7 Muktedir 744 Bedî' 86
Bâsıt 72 Hakîm 78 Mukaddim 184 Bâkî 1**
Hâfız 1481 Vedûd 20 Mu'ahhir 847 Vâris 707
Râfi' 351 Mecîd 57 Evvel 37 Reşîd 514
Mu'izz 117 Bâ'is 573 Ahir 801 Sabûr 298
Muzill 770 Şehîd 319 Zâhir 1106