Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi ve Eski Mart Ayının İlk Çarşamba Gecesi
Okunacak Dualar


Safer ayının son çarşamba gecesi ve rumî takvime göre mart ayının ilk çarşamba gecesi yani salıyı çarşambaya bağlayan gece akşam namazdan sonra
bir senelik belalardan korunmak için:

1-On İki defa Fatiha suresi
2-100 defa Bismillahirrahmanirrahim
3-100 defa “Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve ... maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" duası okunur.
4-100 defa"Lâ havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim"
5-27 defa kadir suresi
6-27 defa Salavatı Şerife:Allahumme salli ala muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen.

Buna ilave olarak her çarşamba gecesi okunan 100 defa Ya Halik ve 100 defa "Sübbuhun Kuddüsün" okuyabilirsiniz.

Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Her Salı Okunacak Dua

"Müsnedül Firdevs " isimli eserden zikredilen bir hadisi şerif "Her kim salı günü (güneş batmadan önce) üç kere:

"Ey Allah! Belalara karşı yeterli gelen! Belâ gökten inmeden önce sen bize kâfi gel." derse,bir dahaki salıya kadar belalardan korunur.

Her Çarşambanın Uğursuzluğundan Korunmak İçin Okunacak Dualar

Her Çarşamba gecesi yani salı günü akşam namazdan sonra

100 defa Bismillahirrahmanirrahim 100 defa Ya Halik 100 defa "Sübbuhun Kuddüsün" 100 defa da "Lâ havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim"
okumaya devam eden kişiyi Allahu Teala o sene inecek bütün belalardan muhafaza eder.

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Tekrarlanmasında Hayır Olan Dua

Ya Dafi'al belaya idfa' anna'l-belaya Fallahu hayrun hafizan ve hüve Erhamur-Rahimin inneke ala küllişey'in kadir."

Ey belaları def 'eden Allah'ım! Belaları bizden uzaklaştır.
Allah muhafaza edicilerin en hayırlısıdır ve O merhamet edicilerin en merhametlisidir.
Muhakkak ki senin Kudretin her şeye yeter. (Amin)

Bu dua 11,100 ve 311 gibi mübarek sayılarda tekrarlanır.


Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Bir Kaba Yazılıp Suyu İçilecek Selam Ayetleri

Akşamla yatsı arasında 7 selam ayetlerini safran ve gülsuyundan elde edilen mürekkeble bir kaba yazılır ve suyu içilir.Günümüz mürekkebleri sağlığa zararlıdır.
Allah'ın izniyle O sene ona bela isabet etmez.

Selâmun kavlen min rabbin rahîm
Ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yub’asu hayyâ(hayyen).
Ves selâmu aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ub’asu hayyâ(hayyen).
Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn.İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn
Selâmun alâ ibrâhîm.Kezâlike neczîl muhsinîn
Selâmun alâ mûsâ ve hârûn.İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn
Selâmun alâ ilyâsîn.İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn
Ve selâmun alel murselîn.selâmun aleykum tıbtum fedhulûhâ hâlidîn.
Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.


Safer Ayının İlk Gece Namazı

Yatsıdan sonra vitirden önce dört rekat kılınır.Fatiha dan sonra 11 kafirun suresi ikinci rekatta 11 ihlas üçüncü rekatta 11 Felak suresi
ve dördüncü rekatta 11 defa Nas suresi okunur.

Namazdan sonra 70 defa "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim.“

70 defa "iyyake na'büdü ve iyyake nestain"

Safer Ayının İlk Çarşamba Gecesi Kılınan Namaz

Gece yarısından sonra yeryüzüne nail olacak belalardan biiznillahi Te ala muhafaza olmak isteyen imsaktan evvel dört rekat namaz kılar.

Her rekatta Fatiha'dan sonra 17 defa kevser suresi beş ihlas bir felak ve bir nas suresi okunur.

Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Gece Namazı

Son Çarşamba gecesi veya gündüz iki rekat namaz kılınır.Birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 defa ihlas suresi okunur.

namazdan sonra 7 defa istiğfar "Estağfirullah el-azim" 11 defa salatı münciye okunur.

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ
bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike
Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. inneke ala külli şeyin kadir."

Safer Ayının Son Çarşamba Günü Namazı

Dört rekat namaz kılınır Her rekatta Fatiha'dan sonra 17 defa kevser suresi beş defa ihlas suresi bir felak ve bir nas suresi okunur.

namazdan sonra 7 defa istiğfar ve aşağıdaki dua okunur.Bir dahaki seneye kadar hiç bir bela ve musibet dolaşmaz

Son Çarşamba Günü Okunacak Ayeti Kerimeler ve Dualar

selâmun aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihir rahmete ennehu men amile minkum sûen
bi cehâletin summe tâbe min ba’dihî ve asleha fe ennehu gafûrun rahîm.
Selâmun aleykum bi mâ sabertum fe ni’me ukbed dâr.
selâmun aleykumudhulûl cennete bimâ kuntum ta’melûn
Ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yub’asu hayyâ(hayyen).
Ves selâmu aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ub’asu hayyâ(hayyen).
selâmun aleyk(aleyke), se estagfiru leke rabbî, innehu kâne bî hafiyyâ(hafiyyen).
ci’nâke bi âyetin min rabbik(rabbike), ves selâmu alâ menittebeal hudâ.
selâmun alâ ibâdihillezînastafâ, âllâhu hayrun emmâ yuşrikûn
ve kâlû lenâ a’mâlunâ ve lekum a’mâlukum selâmun aleykum lâ nebtegîl câhilîn.
Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn.Selâmun alâ ibrâhîm.Selâmun alâ mûsâ ve hârûn.Selâmun alâ ilyâsîn.
Ve selâmun alel murselîn.Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm.Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Ey Allah..!
Kulun, Nebin Ve Resul'ün Olan Ümmi Peygamberin Efendimiz Muhammed'e Ve Ehl-i Beyt'ine Ve Sahabesine Salat Eyle, Bereketler Yağdır Ve Selam Eyle...

Ey Allah..!
Muhakkak Ki Ben Bu Ayın Ve Bu Günün Şerrinden Ve Senin Bu Ay Da Yarattığın Her Bir Bela Ve Musibetten Sana Sığınırım. Ey Ezeli ! Ey Baki ! Ey Mevcud ! Ey Sabit ! Ey Hakk !

Ey ( Varlığının ) Başlangıcı Olmayan ! Ey Sonu Olmayan ! Ey Herşeyi Yoktan Yaratan ! Ey Herşeyi Tekrar Diriltecek Olan ! Ey Celal Ve İkram Sahibi ! Ey Ulu Arş'ın Sahibi ! Sen Dilediğini Yaparsın. Ey Allah ! Canımı, Malımı, Birliktelikleriyle Beni İmtihana Tabi Tuttuğun Çocuklarımı, Dinimi Ve Dünyamı Hiç Uyumayan Kudret Gözünle Muhafaza Eyle. İyi Ve Hayırlı Kullarının Hürmetine Bu Duamı Kabul Eyle. Rahmetinle Muamele Eyle...

Ey Yüce Allah..!
Ey Günahları Bağışlayan ! Ey ( Kullarına Karşı ) Cömert ( Olan ) ! Ey Günahları Örten ! Ey Acıyanların En Merhametlisi ! Rahmetin İle Muamele Eyle. Ey Kuvvetleri Güçlü Ve Azabı Şiddetli Olan Allah ! Ey Kendisi Çok Güçlü Olan ! Ey Kulluk Sahibi ! Ey İyilik Sahibi ! En Büyük Allah ! En Yüce Allah ! İzzetinle Bütün Yarattıklarını Zelil Kıldın. Bana Kafi Gel, Mahlukatın( ın Şer Ve Zararların ) a Karşı Bana Kafi Gel...

Ey Güzellik Veren..!
Ey Yaptığını Güzel Yapan ! Ey Güzelleştiren ! Ey Fazl-u Kerem Sahibi ! Ey İn'am Eden ! Ey İkram Eden ! Ey Kendisinden Başka Hiçbir İlah Bulunmayan ! Ey Acıyanların En Merhametlisi ! Ey Gökleri Ve Yeri Yaratma Lütfunda Bulunan Latif ! Kaza Ve Kaderinde Bize Lütufta Bulun. Beladan Bize Afiyet Ver. Günahlardan Dönüş Ve İbadete Kuvvet Ancak Senin Yardımınladır. Ey Acıyanların En Merhametlisi ! Rahmetinle Kabul Buyur...

Allah Bize Yeter. O Ne Güzel Vekildir. O Pek Yüce Ve Çok Büyük Allah'ın Yardımı Olmadan Hiçbir Güç Ve Kuvvet Yoktur. Ey Allah ! Hasen İle Kardeşinin, Dedesi İle Babasının, Annesi İle Oğullarının Sırrı Hakkı İçin; Bugünün Şerrine Ve Bugünde İnecek Olan Belaların Şerrine Karşı Bana Kafi Gel ! Ey Mühim Sıkıntılara Kafi Gelen Ve Ey Belaları Kaldıran ! '' Onlara Karşı Muhakkak Allah Sana Kafi Gelecektir. O Hakkıyla İşiten Ve Hakkıyla Bilendir... ''

Allah, Efendimiz Muhammed'e, Ehl-i Beyti'ne Ve Ashabının Tümüne Salat Eylesin.

Ey Allah..!
Safer Ayında Bize Bereket Ver. Mutluluk Ve Galibiyetle Bitirmemizi Nasip Et... ( Amin )Kaynak:Arifan Yayınları /Safer Ayında Okunacak Dualar