Osmanlı Devleti'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kutlu doğumu için yapılan Mevlid kutlamalarına büyük önem verilir, büyük heyecan ve etkinliklerle kutlanırdı. Osmanlı Devleti'nde Mevlid 1588'de resmî devlet kutlaması haline getirildi. Osmanlı Devletinin önceleri Ayasofya Camii'nde, daha sonra Sultanahmet Camii'nde düzenlediği törenlere devletin ileri gelenleri ve halk büyük bir ilgi ile katılırdı. Sultan Abdülaziz döneminde Ortaköy Camii, Sultan II. Abdülhamid Han döneminde ise Yıldız Camii'nde düzenlenen devlet kutlamaları bütün ülke çapına yayılır ve ülke baştan başa ruhani bir hale bürünürdü.


MEVLİD/TEVHİD BAHRİ
Seyyidi kainât, Hazret-i Fahr-i Âlem
Muhammed Mustafâ râ Salevât
Allah âdın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kulâ
Allah âdın her kim ol evvel anâ
Her işi âsân ider Allah anâ
Allah âdı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya ânın sonu
Her nefesde Allah âdın di müdâm
Allah âdıyle olur her iş tamâm
Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murâda erişür Allah diyen
Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Dert ile göz yaş ile âh îdelim
Ola kim rahmet kıla ol pâdişah
Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh
Birdir ol, birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür
Cümle-âlem yoğ iken ol var idi
Yaradılmışdan ganî cebbâr idi
Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek
Arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek
Sun' ile bunlârı ol, vâr eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi
Kudretin izhâr edüp hem ol celîl
Birliğine bunları kıldı delîl
"Ol !" dedi bir kerre vâr oldu cihân
"Olma !" derse, mahv olur ol dem hemân
Pes Muhammeddir bur varliğa sebeb
Sıdk ile ânın rızasın kıl taleb
Ey azizler, işte başlarız söze
Bir vasıyyet kılarız illâ size
Ol vasıyyet ki direm her kim tuta
Misk gibi kokûsu canlardâ tüte
Hak-Teâlâ rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ
Her kim ki diler bu duada buluna
Fâtiha ihsân ede ben kûluna